ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จังหวัดประจวบ ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ม.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ม.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การจัดตั้งจุดตรวจและคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ม.ค. 2564
4 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ม.ค. 2564
5 คำสั่งจังหวัด ที่ 149/2564 เรื่อง มาตรและการปิดสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ม.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 ธ.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ธ.ค. 2563
8 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ธ.ค. 2563
9 การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ธ.ค. 2563
10 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 12755/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41